Právne služby

Naše právne služby

Advokátska kancelária vykonáva právnu činnosť v sporových a nesporových konaniach, poskytuje poradenstvo a prípravu dokumentov hlavne v právnych odvetviach:

Obchodné právo

Obchodné právo

 • Zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností
 • Vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach
 • Zápisy do obchodného registra
 • Likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek
 • Zápisy do registra partnerov verejného sektora (RPVS)
 • Zakladanie občianskych združení
 • Zakladanie záujmových združení právnických osôb
 • Vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva
 • Vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych zmluvných vzťahov
 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov
Pracovné právo

Pracovné právo

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie (pracovné zmluvy, pracovné poriadky, dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výpoveď zo zamestnania a pod.)
 • Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie v súdnych sporoch zamestnávateľov aj zamestnancov (mzdové nároky, neplatnosť skončenia pracovného pomeru)
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vrátane pracovných úrazov
 • Riešenie pracovnoprávnych sporov, nárokov zamestnancov, zamestnávateľov
 • Príprava zmluvnej agendy v pracovnoprávnych vzťahoch
Trestné právo

Trestné právo

 • Podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu
 • Zastupovanie obvinených a obžalovaných obhajcom v trestnom konaní
 • Uplatňovanie nárokov poškodených
 • Zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených
 • Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených
Občianské právo

Občianske právo

 • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
 • Riešenie majetkových sporov
 • Zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní
 • Zastupovanie v dedičskom konaní
 • Ochrana osobnostných práv
 • Vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych zmluvných vzťahov
 • Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov
 • Prevody nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, rezervačné zmluvy)
 • Vypracovanie a podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností v písomnej aj elektronickej forme
 • Právna pomoc pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • Právna pomoc pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
Exekučné právo

Exekučné právo

 • Podávanie návrhov na výkon rozhodnutí
 • Zastupovanie oprávnených a povinných v konaní o výkon rozhodnutia v exekučnom konaní
Rodinné právo

Rodinné právo

 • Poskytovanie právnej pomoci pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností maloletých
 • Uplatňovanie nárokov na výživné
 • Medzinárodné únosy detí
Konkurzné právo

Konkurzné právo

 • Podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie
 • Prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie
 • Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní
 • Poskytovanie právneho poradenstva veriteľom, dlžníkom pred a počas konkurzného a reštrukturalizačného konania
Správne právo

Správne právo

 • Správne konanie (zastupovanie v daňovom, katastrálnom, stavebnom konaní, konania v sociálnych veciach)
 • Priestupkové konanie
 • Správne žaloby

Prečo si vybrať nás?

Poskytujeme právne služby s vysokým nasadením so snahou dosiahnuť najlepšie možné výsledky pre klienta.

Search